Specifiche Tecniche EKHBRD-ADY1 / ERRQ-AY1

EKHBRD011ADY1 / ERRQ011AAY1 EKHBRD014ADY1 / ERRQ014AAY1 EKHBRD016ADY1 / ERRQ016AAY1
Capacità di riscaldamento Nom. kW 11.3 (1), 11.0 (2), 11.2 (3) 14.5 (1), 14.0 (2), 14.4 (3) 16.0 (1), 16.0 (2), 16.0 (3)
Potenza assorbita Riscaldamento Nom. kW 3.80 (1), 4.40 (2), 2.67 (3) 5.02 (1), 5.65 (2), 3.87 (3) 5.86 (1), 6.65 (2), 4.31 (3)
COP 2.97 (1), 2.50 (2), 4.20 (3) 2.89 (1), 2.48 (2), 3.72 (3) 2.73 (1), 2.41 (2), 3.72 (3)
Risc. ambienti Uscita acqua cond. clim. medie 55°C Generale SCOP   2.65 2.66 2.61
      Classe efficienza stagionale Risc. amb.   A+ A+ A+
  Uscita acqua cond. clim. medie 35°C Generale SCOP   2.70 2.81 2.88
      Classe efficienza stagionale riscaldamento ambienti   C B B
Note EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU
  EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU
  EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; temperatura esterna: 7°CBS, 6°CBU