Specifiche Tecniche EABX-D9W7 / EPGA011-016DV7

EABX16DF9W7 / EPGA11DAV37 EABX16DF9W7 / EPGA14DAV37 EABX16DF9W7 / EPGA16DAV37
Unità interna EABX16DA9W7 EABX16DA9W7 EABX16DA9W7
Capacità di riscaldamento Nom. kW 11.1 (1), 11.3 (2) 14.5 (1), 14.5 (2) 16.5 (1), 15.6 (2)
Capacità di Raffrescamento Nom. kW 10.5 (1), 10.7 (2) 11.1 (1), 11.9 (2) 13.5 (1), 11.9 (2)
Potenza assorbita Riscaldamento Nom. kW 2.16 (1), 2.91 (2) 2.91 (1), 3.96 (2) 3.45 (1), 4.21 (2)
  Raffrescamento Nom. kW 2.21 (1), 3.30 (2) 2.72 (1), 3.97 (2) 3.42 (1), 3.97 (2)
COP 5.15 (1), 3.88 (2) 4.99 (1), 3.65 (2) 4.78 (1), 3.71 (2)
EER 4.75 (1), 3.23 (2) 4.09 (1), 2.99 (2) 3.94 (1), 2.99 (2)
Risc. ambienti Uscita acqua cond. clim. medie 55°C Generale SCOP   3.32 3.37 3.43
      Classe efficienza stagionale Risc. amb.   A++ A++ A++
      ηs (Efficienza stagionale Risc. amb.) % 130 132 134
  Uscita acqua cond. clim. medie 35°C Generale SCOP   4.44 4.51 4.61
      ηs (Efficienza stagionale Risc. amb.) % 175 178 182
      Classe efficienza stagionale riscaldamento ambienti   A+++ A+++ A+++
Note (1) - Condizione 1: raffreddamento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Condizione 1: raffreddamento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Condizione 1: raffreddamento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Condizione 2: raffreddamento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Condizione 2: raffreddamento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Condizione 2: raffreddamento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)